Статут громадської організації «ВБФ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних Зборів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“Вінницька баскетбольна федерація”
Протокол № 3 від 07 грудня 2016 року

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІННИЦЬКА БАСКЕТБОЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ»
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

місто Вінниця – 2016 рік


І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

 1.1. Громадська організація «Вінницька баскетбольна федерація» (далі за текстом – ОРГАНІЗАЦІЯ) є громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація «Вінницька баскетбольна федерація».

1.3.  Скорочене найменування – ГО «ВБФ»

1.4. Повна назва англійською мовою – Civil organization «Vinnytsia basketball Federation».

1.5.  Скорочена назва англійською мовою –  CO «VBF».

1.6   Місце знаходження: 21008, вул. Пирогова 4, м. Вінниця.

1.7. Громадська організація «Вінницька баскетбольна федерація» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.8. Громадська організація утворюється і діє на принципах:

–  добровільності та самоврядності;

–  вільного вибору території діяльності;

–  рівності перед законом;

–  відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

–  прозорості, відкритості та публічності.

1.9.  Організація набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

1.10.  Організаційно – правова форма: громадська організація.

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній ті іноземній валюті.

1.12 Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.13 Організація самостійно обирає територію діяльності.

 

  1. II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1 Організація є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

2.2. Метою Організації є  здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, крім того сприяння популяризації та розвитку баскетболу, пропагування здорового способу життя, захист прав та задоволення інтересів членів Організації.

2.3. Завданням Організації є:

– сприяння     практичному     здійсненню    місцевих, регіональних,   загальнодержавних   та   міжнародних програм, спрямованих на розвиток баскетболу;

– залучення  матеріальних  засобів  від  фізичних  і юридичних осіб для розвитку баскетболу;

– сприяння   підвищенню   майстерності   спортсменів, професійній  підготовці  спортсменів,   тренерів  та суддів, членів Організації;

– організація   та   фінансування   зборів,   змагань, тренувань, зустрічей та інших заходів, що проводяться Організацією  або  за  її  участю,  в  тому  числі  за кордоном;

–  захист прав та свободи членів організації.

2.4. Для виконання статутних завдань Організація проводить наступну діяльність:

– підтримує  матеріально,  методично  й  організаційно спортсменів та спортивні організації (установи);

– забезпечує участь спортсменів у спортивних змаганнях, у тому числі за кордоном;

– надає   допомогу   молоді, ветеранам баскетболу;

– вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід з даного виду спорту;

– створює учбові спортивні заклади, центри, клуби тощо в установленому законодавством порядку;

– здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству  та  відповідає  меті  і  завданням Організації.

 

ІІІ. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1.  Організація має право:

–  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

–  звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської організації  та важливих питань державного і суспільного життя;

– на добровільних засадах засновувати спілки (Організації) тощо, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

– здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями  та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

–  засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

– укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

– здійснювати необхідну некомерційну господарську діяльність, шляхом створення товариств, підприємств зі статусом юридичної особи у порядку, встановленому законодавством;

–  відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

–  проводити мирні зібрання;

– сприяти організації, організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, консультації із залученням  представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

–  здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

– вступати у спілки, Організації та інші об’єднання, що створюються на  добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

– обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

– мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

– створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

 

ІV. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами  Організації  можуть бути  громадяни  України  та  іноземці  та  особи  без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви.

4.4.Права члена Організації:

– обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

– вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

–  звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватись положень Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

– сприяти здійсненню завдань Організації;

– браги участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

–  виходу із Організації за власним бажанням;

–  виключення із Організації.

4.7.Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

 

  1. V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1 Керівними органами Організації є:

Вищим органом управління є Загальні Збори членів Організації (далі за текстом – Загальні Збори).

Виконавчим органом є Правління Організації, до якого входить голова правління, його заступники і секретар.

Голова Організації очолює Правління Організації та здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних органів Організації.

5.2. Загальні Збори є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, які зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Голова Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.7.1 Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації;

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;

5.7.4.Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Організації;

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління;

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації;

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів Організації. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про реорганізацію та саморозпуск) рішення Загальних Зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації.

Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та Членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Членів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Голова зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13. Головою Правління є Голова Організації.

5.14. До структури Правління входить голова правління, заступники голови,  секретар та інші члени, які затверджуються Загальними Зборами, є їм підзвітними та несуть відповідальність за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15.   До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів;

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів;

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам Членів щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Членів Організації.

5.15.6. Порядок звітування керівних органів громадської організації  перед його членами (учасниками);

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Голова Організації призначається та звільняється загальними зборами організації, є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами;

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

5.22.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

5.22.6. Організовує підготовку засідання Правління;

5.22.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.8. Голова може делегувати частину своїх повноважень заступнику голови а також іншим членам правління.

 

VII. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

6.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою (органами місцевого самоврядування), набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно Організації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту Організації.

6.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги (підтримки) чи добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, в тому числі внесків членів Організації, пасивні доходи, фінансування з місцевих та державного бюджету, інші джерела не заборонені законодавством України.

6.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

6.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

6.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.8. Кошти Організації використовуються на:

– адміністративно-господарські потреби Організації;

– фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;

– оренду та придбання необхідного майна;

– придбання спортивного та іншого необхідного інвентарю та обладнання;

– забезпечення участі спортсменів у місцевих, загальнодержавних та міжнародних змаганнях;

– підготовка спортсменів до участі у місцевих, загальнодержавних та міжнародних змаганнях, шляхом проведення навчально-тренувальних зборів;

– створення умов для підвищення ефективності тренувань та діяльності Організації;

– залучення транспортних засобів;

– прийняття участі у семінарах та підвищення кваліфікації тренерів, суддів, членів Організації;

– винагорода членів Організації за сумлінне виконання своїх обов’язків та нагородження ювілярів.

– інші цілі, спрямовані на досягнення мети та завдань Організації – інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.

6.9. Витрати Організації затверджуються Правлінням.

6.10. В разі необхідності забезпечення діяльності Організації за рахунок вступних внесків створюється Резервний фонд, який поповнюється за рахунок прибутків від виробничо-господарської діяльності створених Організацією підприємств з статусом юридичної особи та внесків на рахунок Організації.

6.11. Державний контроль та діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

 

VII. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Організації, Правління Організації або Загальних Зборів Організації шляхом подання письмової скарги, а саме:

– на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління Організації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації – повторна скарга подається до Загальних Зборів Членів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

– на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації – первинна скарга подається до Правління Організації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голова Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Організації – повторна скарга подається до Загальних Зборів Членів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

– на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації – повторна скарга подається до Загальних Зборів Членів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на Загальних Зборах Членів Організації , є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

– на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Членів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

 

VIII. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів.

8.2.Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3.Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням.

 

  1. IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

9.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

 

  1. X. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

10.1. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України.

 

  1. XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється :

– за рішенням Організації прийнятим зборами правління шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої організації такого самого статусу;

– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

11.3. Саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

11.4. У разі саморозпуску Організації її активи можуть бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

11.5. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними зборами, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами та обраною ними Ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

11.6.  Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Організація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

11.7. Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.

11.8. Майно, грошові кошти та майнові права Організації у разі її ліквідації передаються іншій неприбутковій організації  відповідного виду. У разі реорганізації майно Організації, активи і пасиви передаються правонаступнику.

11.9. При припиненні Організації як юридичної особи (ліквідації, злитті, приєднанні або перетворенні) після задоволення вимог кредиторів, її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.